Aktien

Aktieinformation

Antalet registrerade aktier uppgår till 27 118 458. Endast ett aktieslag föreligger och har ISIN-kod SE0006994448. Aktiernas kvotvärde är 5,000000064460874 krona. Samtliga aktier ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation.

Varje aktie representerar en röst per aktie vid bolagsstämma och varje aktieägare är berättigad att rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda eller företrädda aktier vid bolagsstämma. Samtliga aktier ger också lika företrädesrätt att teckna aktier vid emission av nya aktier i bolaget om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom ett bemyndigande från bolagsstämma, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

De befintliga aktierna är denominerade i SEK. Aktierna är inte och har heller inte varit föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

Enligt bolagsordningen som antogs vid extra bolagsstämma den 10 maj 2016 skall aktiekapitalet vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor och antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 st och högst 80 000 000 st. 

Riktad emission av konvertibla skuldebrev och riktad emission av aktier

Årsstämman 2016 godkände styrelsens beslut om riktad emission av konvertibla skuldebrev till minoritetsägare i dotterbolaget ViaNett AS. Lånet ska uppgå till högst 15 030 000 kronor och representeras av högst tre miljoner konvertibler om nominellt 5,01 kronor vardera som ska kunna konverteras till aktier i bolaget till priset 5,01 kronor per styck. Ränta ska utgå med 6 procent per år och lånet ska lösas om två år.

Stämman godkände även förslag om riktad emission av aktier gentemot minoritetsägarna i ViaNett AS. Aktiekapitalet ska ökas med högst 15 030 000 kronor genom utgivandet av högst tre miljoner aktier till priset 5,01 kronor per styck.

Riktad emission av konvertibla skuldebrev

Årsstämman 2016 godkände förslag om emission av konvertibla skuldebrev till högst 25 050 000 kronor. Lånet ska utgöras av högst fem miljoner konvertibler om nominellt 5,01 kronor vardera. Ränta ska utgå med 12 procent per år och lånet ska löpa under två år. Konvertiblerna ska kunna lösas till aktier i bolaget till priset 5,01 kronor per styck.

Utgivande av teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade 2016-10-17 att emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 3 000 000 nya aktier. Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till bolaget ska erbjudas förvärva teckningsoptioner. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att under perioden 1 juli 2017 till och med 31 december 2018 för en teckningsoption teckna en ny aktie i TargetEveryOne AB till teckningskursen 5,50 kr per tecknad aktie.

Bemyndiganden

Årsstämman 2016 godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller bestämmelser om apport eller kvittning. Beslut med stöd av bemyndigandet innebär att antalet aktier ökar med högst fyra miljoner totalt, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till fjorton (14) procent vid fullt utnyttjande.

Styrelsen bemyndigas att bestämma villkoren för nyemission eller emission. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Utdelningspolicy

Bolaget har inte fastlagt någon utdelningspolicy. Bolaget avser att dela ut framtida vinster till aktieägarna så snart detta kan ske med hänsyn till resultat och Bolagets ekonomiska ställning.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Bolaget har för närvarande ett optionsprogram med teckningsrätter som är utestående. Sammanlagt finns 2 miljoner teckningsoptioner.

Konvertibla skuldebrev

Konvertibler om sammanlagt 18 Mkr har upptagits i ett tvåårigt lån till en årlig ränta på 12 procent. Räntan betalas kvartalsvis i efterhand och lånet kan vid fyra tillfällen kvittas mot nyemitterade aktier i TargetEveryOne till priset 5,01 kr per aktie, vilket motsvarar bolagets kvotvärde. Som säkerhet för lånet lämnas pant i dotterbolaget ViaNett AS:s aktier. För de 18 Mkr lämnas 1,8 miljoner aktier i pant.

Handelsplats och handel

Bolagets aktie handlas vid marknadsplatsen Nasdaq Stockholm First North.

Kortnamn: TEONE

ISIN kod: SE0006994448

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Överlåtelse

Aktien är inte behäftad med några inskränkningar i rätten att fritt överlåtas.

NASDAQ Stockholm First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se