Aktien

SV | EN

TargetEveryOnes aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med första handelsdag den 9 juni 2015 samt Oslo Børs Merkur Market med första handelsdag den 8 juni 2018. Antalet registrerade aktier uppgår till 53 154 104

Aktieslag

Endast ett aktieslag föreligger. Aktiernas kvotvärde är 2,0 SEK. 

Varje aktie representerar en röst per aktie vid bolagsstämma och varje aktieägare är berättigad att rösta för det fulla antalet av aktieägaren ägda eller företrädda aktier vid bolagsstämma. Samtliga aktier ger också lika företrädesrätt att teckna aktier vid emission av nya aktier i bolaget om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom ett bemyndigande från bolagsstämma, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

De befintliga aktierna är denominerade i SEK. Aktierna är inte och har heller inte varit föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

Utdelningspolicy

Samtliga aktier ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation. Bolaget har inte fastlagt någon utdelningspolicy. Bolaget avser att dela ut framtida vinster till aktieägarna så snart detta kan ske med hänsyn till resultat och Bolagets ekonomiska ställning.

Handelsplats och handel

Bolagets aktie handlas vid marknadsplatsen Nasdaq Stockholm First North och Oslo Børs Merkur Market. 

Kortnamn: TEONE

ISIN kod: SE0006994448

Kortnamn: TEONE-ME

ISIN kod: SE0006994448

NASDAQ Stockholm First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Merkur Market

Listningskraven och de löpande rapporteringsskyldigheterna är enklare och mindre omfattande för Merkur Market än för Oslobörsen och Oslo Axess, eftersom denna handelsplats är en multilateral handelsanläggning (MTF). Även om det finns förenklat löpande förpliktelser för företag på Merkur Market, kommer dessa företag också att lämna in informationen oanmälda och omedelbart, samt att publicera halvårsredovisningar.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Merkur Market Adviser

Sparebank 1 Markets AS är utsedd till certifierad Merkur Market-rådgivare för TargetEveryone.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login