Bolagsstyrning

Bolagets firma TargetEveryOne AB (publ).
Bolaget bildades den 6 oktober 1995 och nuvarande firma registrerades den 27 november 2015. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun och är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige och som lyder under svensk lagstiftning.

TargetEveryOne är moderbolag i en koncern. I koncernen ingår följande helägda dotterbolag:


•    ViaNett AS, Moss, Norge
•    Sendega AS, Moss, Norge
•    SmartSMS AS, Moss, Norge
•    TargetEveryOne AS Oslo, Norge

•    TargetEveryOne Sweden AB, Stockholm, Sverige
•    VMSPlay Sweden AB, Stockholm, Sverige

Organisation och resurser

Förvärvet av ViaNett AS

En majoritetspost i ViaNett AS förvärvades av det svenska moderbolaget den 17 juni 2015. Säljare var Holton Estate AS och posten uppgick till 57 procent av totala antalet aktier.

Förvärvet betalades dels genom 5,2 miljoner aktier i TargetEveryOne AB nyemitterades till priset 5,01 SEK per aktie, och dels genom en kontant betalning på 5 MSEK plus 4 MSEK.

De 5 MSEK betalades under december, 2015, och slutbetalningen om 4 MSEK betalades den 30 juni 2016.

Styrelsen har den 2 mars 2016 lämnat ett erbjudande till övriga minoritetsägare i ViaNett AS om köp av deras innehav. Per den 30 mars konstaterade styrelsen att aktieägare accepterat så att TargetEveryOne AB därefter innehar över 90 procent av ägandet i ViaNett.

Ett utestående optionsprogram i ViaNett har utnyttjats så att nya aktier registrerats och TargetEveryOne har numera 84 procent av innehavet i ViaNett.

Styrelsen har för avsikt att förnya erbjudandet till minoritetsägarna under hösten.

Förvärvet av TargetEveryOne AS

Samtliga aktier i TargetEveryOne AS förvärvades av det svenska moderbolaget den 5 januari 2015. I köpet ingick även TargetEveryOne AS indiska dotterbolag, i vilket utvecklingsarbetet bedrivs.

Enligt förvärvsavtalet skall köpeskillingen uppgå till 60 Mkr och regleras genom att skuldebrev upprättas och överlämnats till säljarna i samband med tillträdet av aktierna. Skuldebrevet ska sedan kvittas mot aktier i en riktad nyemission där kursen per aktie ska anpassas så att säljarna erhåller 50 procent av aktierna i den nya Targeteveryone-koncernen.

Skuldebreven kvittades mot aktier under maj 2015.

Avyttringen av VMS Holdings Inc.

I avyttringen av den amerikanska dotterkoncernen per den 30 december 2014 ingick moderbolaget VMS Holdings Inc, Ironroad USA Inc och Ironroad India. PT Ironroad International, Indonesien, liksom VMSPlay Sweden AB, överfördes till det svenska moderbolaget. Köparna utgjordes av de tidigare minoritetsägarna. Bolaget betalade för dotterbolagen genom att efterskänka skulder om 12 Mkr, och erhöll för kontant ersättning om 2,4 Mkr resterande delar av den amerikanska dotterkoncernen.

Affären utformades så att rättigheterna till VMS-tekniken delas mellan säljare och köpare, som efter avyttringen var för sig svarar för eventuella underhålls- och utvecklingsarbeten.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Efter ovan presenterade förvärv och avyttringar ser bolagsstrukturen ut enligt följande:

Targeteveryone AB (publ): innehav av andelar i dotterföretag

Företagets namn Säte Antal andelar  Kapitalandel %  Bokfört värde
ViaNett AS Moss, Norge  4 264 591 83,1% 35,6 Mkr
TargetEveryOne AS Oslo, Norge 1 640 100% 60,1 Mkr
TargetEveryOne Sweden AB   Sverige 1 000 100% 0,05  Mkr
VMSPlay Sweden AB Sverige 221 548 97,4%% 13,0 Mkr

Styrelsens arbetsformer

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Årsstämman 2016 beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 SEK till styrelseordförande och 100 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Verkställande direktören fakturerar månadsvis 120 000 kr från eget bolag. Det finns en ömsesidig uppsägningstid med full ersättning om sex månader mellan bolaget och VD.

Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser till styrelse eller vd.

Övrig information om styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Inga familjeband förekommer mellan någon av styrelseledamöterna. Styrelseledamöterna bedöms besitta tillräckligt kunnande och erfarenheter i relevanta företagsledningsfrågor. Ingen av Bolagets nuvarande styrelseledamöter har dömts i bedrägerirelaterade mål; varit inblandade i konkurs förutom vad som anges ovan, tvångslikvidation eller konkursförvaltning i egenskap av styrelseledamot eller VD; fått anklagelser eller sanktioner från myndigheter eller förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags styrelse eller ledningsgrupp.

Ingen av Bolagets styrelsemedlemmar har slutit något avtal med Bolaget om förmåner efter avslutat uppdrag. Varken styrelsens ordförande, styrelseledamöter, verkställande direktör, rådgivare eller revisor har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets policy.

Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets adress:

Targeteveryone AB (publ)
Karlavägen 60, 5 tr
114 49 Stockholm