Pressmeddelanden

SV | EN
Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne

Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) org. nr 556526-6748, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande till TargetEveryOne senast den 3 maj 2016, per post till adress TargetEveryOne AB, Karlavägen 60, 5 tr, 114 49 Stockholm, eller per e-post info@targeteveryone.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 3 maj 2016. 

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse  
6. Beslut angående 
   a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b) Dispositioner avseende bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
   c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
8. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter 
9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av konvertibla skuldebrev gentemot minoritetsaktieägare
10. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier gentemot minoritetsaktieägare
11. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av konvertibla skuldebrev 
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Beslut om tillsättande av valberedning 
14. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen
15. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7- 8, Val av styrelse och arvode m.m.
Förslag på styrelseledamöter och på arvode kommer att meddelas senare.

Punkt 9, Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av konvertibla skuldebrev gentemot minoritetsaktieägare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 1 mars 2016, under förutsättning av årsstämmans godkännande, om emission av konvertibler enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om högst 15 030 000 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

2. Lånet skall representeras av högst 3 000 000 konvertibler om nominellt 5,01 kronor vardera som skall kunna konverteras till aktier i bolaget.

3. Konvertiblerna skall medföra rätt till konvertering till aktier i bolaget med ett kvotvärde om 5,000000064460874 kronor, till en konverteringskurs om 5,01 kr kronor.

4. Konvertiblerna skall löpa med en årlig ränta om sex (6) procent och förfaller till betalning den 31 mars 2018, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Ränta löper under hela lånets löptid och förfaller kvartalsvis, första gången den 30 juni 2016 och sista gången den 31 mars 2018.  

5. Rätt att teckna konvertiblerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma minoritetsaktieägarna i Bolagets norska dotterbolag ViaNett AS.

6. Teckningskursen för en konvertibel är 5,01 kr kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp. Styrelsen bedömer att teckningskursen motsvarar konvertibelns marknadsvärde.

7. Teckning skall ske på separat teckningslista under tiden 11 maj 2016 till och med den 13 maj 2016. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.

8. Innehavarna av konvertibeln ska äga rätt att påkalla konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya aktier i bolaget kvartalsvis löpande under lånets löptid.  

9. Aktie som tillkommit på grund av konvertering skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts.

10. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har gått ut med ett erbjudande till minoritetsaktieägarna i det norska dotterbolaget ViaNett om att köpa deras aktier där köpeskillingen består till hälften av aktier och till hälften konvertibler i Bolaget. 

11. Betalning av konvertiblerna skall göras senast den 13 maj 2016 genom kontant betalning och/eller kvittning. Styrelsen skall ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

12. Vid full konvertering och vid en konverteringskurs om 5,01 kronor per aktie kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 15 000 000,1933826 kronor. 

13. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 10, Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier gentemot minoritetsaktieägare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 1 mars 2016, under förutsättning av årsstämmans godkännande, om riktad emission av aktier enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 15 000 000,1933826 kronor genom utgivande av högst 3 000 000 nya aktier, envar med ett kvotvärde om 5,000000064460874 kronor. 

2. För varje ny aktie ska betalas 5,01 kr. Överskjutande belopp skall tillföras överkursfonden.

3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma minoritetsaktieägarna i Bolagets norska dotterbolag ViaNett AS. 

4. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att bolaget är att Bolaget har gått ut med ett erbjudande till minoritetsaktieägarna i det norska dotterbolaget ViaNett om att köpa deras aktier där köpeskillingen består till hälften av aktier och till hälften konvertibler i Bolaget. 

5. Teckning av nya aktier ska ske senast den 13 maj 2016 på separat teckningslista. Betalning för nya aktier ska erläggas kontant och/eller genom kvittning senast den 13 maj 2016. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. De nya aktierna ska inte medföra rätt att erhålla teckningsrätter i den företrädesemission som styrelsen beslutat om denna dag. 

7. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

Punkt 11, Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av konvertibla skuldebrev
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 8 april 2016, under förutsättning av årsstämmans godkännande, om emission av konvertibler enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om högst 25 050 000 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

2. Lånet skall representeras av högst 5 000 000 konvertibler om nominellt 5,01 kronor vardera som skall kunna konverteras till aktier i bolaget.

3. Konvertiblerna skall medföra rätt till konvertering till aktier i bolaget med ett kvotvärde om 5,000000064460874 kronor, till en konverteringskurs om 5,01 kr kronor.

4. Konvertiblerna skall löpa med en årlig ränta om tolv (12) procent och förfaller till betalning den 31 mars 2018, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Ränta löper under hela lånets löptid och förfaller kvartalsvis, första gången den 30 juni 2016 och sista gången den 31 mars 2018.  

5. Rätt att teckna konvertiblerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma finansiärer till Bolaget.

6. Teckningskursen för en konvertibel är 5,01 kr kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp. Styrelsen bedömer att teckningskursen motsvarar konvertibelns marknadsvärde.

7. Teckning skall ske på separat teckningslista under tiden 11 maj 2016 till och med den 13 maj 2016. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.

8. Innehavarna av konvertibeln ska äga rätt att påkalla konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya aktier i bolaget kvartalsvis löpande under lånets löptid.  

9. Aktie som tillkommit på grund av konvertering skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts.

10. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget har ett behov av ett snabbt likviditetstillskott. 

11. Betalning av konvertiblerna skall göras senast den 13 maj 2016 genom kontant betalning och/eller kvittning. Styrelsen skall ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

12. Vid full konvertering och vid en konverteringskurs om 5,01 kronor per aktie kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 25 000 000, 322304400000 kronor. 

13. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 12, Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, fram till nästkommande årsstämma besluta om att, vid ett eller flera tillfällen, öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest på villkor enligt aktiebolagslagen samt inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att antalet aktier ökar med högst 4 000 000 totalt, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till ca 14 procent.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslaget är fullständigt.

Beslut om tillsättande av valberedning, punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av en valberedning. Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas, per den 31 augusti 2016 skall vardera äga rätt att utse en ledamot i valbered-ningen. Därutöver skall valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika skall vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. 

Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan även sammansättningen ändras varvid nästa aktieägare i storleksordning bereds tillfälle att utse ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, skall istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämman samt val av revisorer och revisorsarvoden. 

Aktieägares frågerätt 
Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrig information
För giltigt beslut enligt punkten 12 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkterna 9-11 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.targeteveryone.com senast från och med tisdagen den 26 april 2016 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2016

TargetEveryOne AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Benjaminson, VD, 
tel: +46 70 666 93 88, 
jan@targeteveryone.com

Om TargetEveryOne
TargetEveryOne hjälper företag bygga bättre mobila kundrelationer och öka försäljningen med en användarvänlig och effektiv molntjänst för mobil marknadsföring. Bolaget som är noterat på Nasdaq First North Sweden, startade i den nordiska mobila entreprenörsmiljön och har numera kunder och partners i över 80 länder. 
www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

2018-06-28
Regulatorisk
2018-06-28
Regulatorisk

TargetEveryOne's Annual General Meeting was held on Thursday 28 June 2018 at the company's premises, Prästgatan 18 A in Stockholm.

2018-06-27
Regulatorisk

Prior to the 2018 Annual General Meeting, TargetEveryone's Nomination Committee consisted of Bo Lindén (Chairman of the Nomination Committee), Nils Arne Tvedten and Tommy Hansen. In addition, the Chairman of the Board Fredric Forsman has been a member of the Nomination Committee. The Nomination Committee has submitted a proposal for a resolution at the Annual General Meeting as follows.

2018-06-08

Som tidigare kommunicerats den 28 maj 2018 blev Erbjudandet övertecknat i samband med notering av TargetEveryOne AB:s ("TargetEveryone" eller "Company", Merkur Market Trading Symbol: "TEONE-ME", NASDAQ First North Trading Symbol: "TEONE") aktier på Merkur Market ("Erbjudandet").

2018-06-07

Som tidigare kommunicerats så blev TargetEveryOne AB:s spridningserbjudande i samband med paralellnoteringen på Merkur Market övertecknat och emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Bolagets aktiekapital uppgår numera till SEK 106 308 208 fördelat på 53 154 104 aktier med ett kvotvärde om SEK 2,00.

2018-05-31
Regulatorisk
Första kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (29,1) Mkr
  • Resultat före avskrivningar -4,2 (2,0) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (-2,9) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till -10,4 (-5,9) Mkr.
  • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,32 (-0,16) kr
2018-05-29
Regulatorisk

Aktieägarna i TargetEveryone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.

2018-05-28
Regulatorisk

TargetEveryOne AB:s spridningserbjudande i samband med paralellnoteringen på Merkur Market blev övertecknat till ett totalt belopp om 57 761 550 NOK, vilket är nästan 8 miljoner NOK mer än Grunderbjudandet om 50 miljoner NOK. Priset per aktie i Erbjudandet uppgick 2,25 NOK.

2018-05-25
Regulatorisk

Med hänvisning till börsmeddelandet den 3 maj 2018, varvid TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Company") tillkännagav inledandet av det offentliga erbjudandet av aktier ("Erbjudandet").

2018-05-23
Regulatorisk

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Med referens till pressrelease som publicerades imorse önskar bolaget lämna följande förtydligande:

1
2
...
12
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login