Pressmeddelanden

SV | EN
Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i TargetEveryOne (publ), org. nr 556526-6748, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2015 kl. 15.00 i TargetEveryOnes lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm.

Rätt att delta
För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 15 december 2015.

Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste begära det hos sin förvaltare i god tid före den 15 december 2015, då omregistreringen måste vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Beslut om ändringar av bolagsordningen.
8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler.
9. Val av styrelseledamot.

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om ändringar av bolagsordningen
För att möjliggöra beslutet om bemyndigande enligt punkten 8 på dagordningen, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor till lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 första stycket får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor."

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 7 000 000 aktier och högst 28 000 000 aktier till lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier. Bolagsordningens § 4 andra stycket får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000."

Styrelsen föreslår vidare att krav på föranmälan för deltagande på bolagsstämma införs och att bolagsordningen får en ny § 9 med följande lydelse:

"§ 9 Föranmälan till bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden på det sätt som anges ovan."

Punkt 8, beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, fram till nästakommande årsstämma besluta om att, vid ett eller flera tillfällen, öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest på villkor enligt aktiebolagslagen samt inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att antalet aktier ökar med högst 12 000 000 totalt, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till ca 33 procent.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslaget är fullständigt.

Punkt 9 - val av ny styrelseledamot
Huvudägare i bolaget föreslår att bolagsstämman ändrar styrelsens sammansättning till att bestå av fem ledamöter och att Tore Holm utses till ny styrelseledamot i Bolaget.

Övrig information
För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.targeteveryone.com, senast tre (3) veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två (2) veckor före bolagsstämman och sänds även de till de aktieägare som så begär.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

2015-11-23

Stockholm i november 2015
TargetEveryOne (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Jan Benjaminson, CFO,
tel: +46 70 666 93 88,
jan@targeteveryone.com

Om TargetEveryOne AB
TargetEveryOne hjälper företag bygga bättre mobila kundrelationer och öka försäljningen med en användarvänlig och effektiv molntjänst för mobil marknadsföring. Bolaget, noterat på Nasdaq First North Sweden, startade i den nordiska mobila entreprenörsmiljön och har nu kunder och partners i över 80 länder.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm

Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

2018-06-28
Regulatorisk
2018-06-28
Regulatorisk

TargetEveryOne's Annual General Meeting was held on Thursday 28 June 2018 at the company's premises, Prästgatan 18 A in Stockholm.

2018-06-27
Regulatorisk

Prior to the 2018 Annual General Meeting, TargetEveryone's Nomination Committee consisted of Bo Lindén (Chairman of the Nomination Committee), Nils Arne Tvedten and Tommy Hansen. In addition, the Chairman of the Board Fredric Forsman has been a member of the Nomination Committee. The Nomination Committee has submitted a proposal for a resolution at the Annual General Meeting as follows.

2018-06-08

Som tidigare kommunicerats den 28 maj 2018 blev Erbjudandet övertecknat i samband med notering av TargetEveryOne AB:s ("TargetEveryone" eller "Company", Merkur Market Trading Symbol: "TEONE-ME", NASDAQ First North Trading Symbol: "TEONE") aktier på Merkur Market ("Erbjudandet").

2018-06-07

Som tidigare kommunicerats så blev TargetEveryOne AB:s spridningserbjudande i samband med paralellnoteringen på Merkur Market övertecknat och emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Bolagets aktiekapital uppgår numera till SEK 106 308 208 fördelat på 53 154 104 aktier med ett kvotvärde om SEK 2,00.

2018-05-31
Regulatorisk
Första kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 7,5 (29,1) Mkr
  • Resultat före avskrivningar -4,2 (2,0) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (-2,9) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till -10,4 (-5,9) Mkr.
  • Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,32 (-0,16) kr
2018-05-29
Regulatorisk

Aktieägarna i TargetEveryone AB (publ), org nr 556526-6748, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Prästgatan 18 A i Stockholm.

2018-05-28
Regulatorisk

TargetEveryOne AB:s spridningserbjudande i samband med paralellnoteringen på Merkur Market blev övertecknat till ett totalt belopp om 57 761 550 NOK, vilket är nästan 8 miljoner NOK mer än Grunderbjudandet om 50 miljoner NOK. Priset per aktie i Erbjudandet uppgick 2,25 NOK.

2018-05-25
Regulatorisk

Med hänvisning till börsmeddelandet den 3 maj 2018, varvid TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Company") tillkännagav inledandet av det offentliga erbjudandet av aktier ("Erbjudandet").

2018-05-23
Regulatorisk

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Med referens till pressrelease som publicerades imorse önskar bolaget lämna följande förtydligande:

1
2
...
12
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login