Pressmeddelanden

SV | EN
Kommuniké från årsstämman i TargetEveryOne den 10 maj 2016

TargetEveryOnes årsstämma hölls tisdagen den 10 maj 2016 i bolagets lokaler, Karlavägen 60 i Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2015.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2015 samt att årets förlust tillsammans med den ansamlade förlusten skulle överföras i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Årsstämman omvalde Yngve Andersson och Anders Persson. Samtidigt nyvaldes Christoffer Andersson, Peter Håkansson och Torkel Johannessen. Björn Forslund hade undanbett sig omval Yngve Andersson omvaldes till styrelseordförande.

Revisor
Årsstämman beslutade om val av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisionsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 SEK till styrelseordförande och 100 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Valberedning
Årsstämman godkände förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.

Riktad emission av konvertibla skuldebrev och riktad emission av aktier
Årsstämman godkände styrelsens beslut om riktad emission av konvertibla skuldebrev till minoritetsägare i dotterbolaget ViaNett AS. Lånet ska uppgå till högst 15 030 000 kronor och representeras av högst tre miljoner konvertibler om nominellt 5,01 kronor vardera som ska kunna konverteras till aktier i bolaget till priset 5,01 kronor per styck. Ränta ska utgå med 6 procent per år och lånet ska lösas om två år.

Stämman godkände även förslag om riktad emission av aktier gentemot minoritetsägarna i ViaNett AS. Aktiekapitalet ska ökas med högst 15 030 000 kronor genom utgivandet av högst tre miljoner aktier till priset 5,01 kronor per styck.

Riktad emission av konvertibla skuldebrev
Årsstämman godkände förslag om emission av konvertibla skuldebrev till högst 25 050 000 kronor. Lånet ska utgöras av högst fem miljoner konvertibler om nominellt 5,01 kronor vardera. Ränta ska utgå med 12 procent per år och lånet ska löpa under två år. Konvertiblerna ska kunna lösas till aktier i bolaget till priset 5,01 kronor per styck.

Bemyndigande
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller bestämmelser om apport eller kvittning. Beslut med stöd av bemyndigandet innebär att antalet aktier ökar med högst fyra miljoner totalt, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till fjorton (14) procent vid fullt utnyttjande.

Styrelsen bemyndigas att bestämma villkoren för nyemission eller emission. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

För ytterligare information kontakta:
Jan Benjaminson, CEO, Tel: +46 706 66 93 88, jan@targeteveryone.com

Om TargetEveryOne AB

TargetEveryOne hjälper företag bygga bättre mobila kundrelationer och öka försäljningen med en användarvänlig och effektiv molntjänst för mobil marknadsföring. Bolaget, noterat på Nasdaq First North Sweden, startade i den nordiska mobila entreprenörsmiljön och har nu kunder och partners i över 80 länder.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

2018-05-25
Regulatorisk

Med hänvisning till börsmeddelandet den 3 maj 2018, varvid TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Company") tillkännagav inledandet av det offentliga erbjudandet av aktier ("Erbjudandet").

2018-05-23
Regulatorisk

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Med referens till pressrelease som publicerades imorse önskar bolaget lämna följande förtydligande:

2018-05-23
Regulatorisk

TargetEvery har beslutat att förlänga ansökningsperioden i Erbjudandet som kommunicerades den 3 maj 2018.

2018-05-03
Regulatorisk

Prospektet för Erbjudandet ("Prospektet") har idag godkänts av Finansinspektionen. Därefter passporterades prospektet för användning i Norge. Prospektet publiceras idag och är, med förbehåll för regleringsbegränsningar i vissa jurisdiktioner, tillgängligt på www.targeteveryone.com och www.sb1markets.no. Kopior av Prospektet kan också erhållas utan kostnad från och med samma datum genom att kontakta Bolaget eller Sole Bookrunner (såsom definieras nedan).

2018-05-03
Regulatorisk

Med hänvisning till tidigare pressmeddelande avseende TargetEveryone AB:s ("TargetEveryone" eller "Bolaget") avsikt att noteras på Merkur Market och i samband därmed erbjuda aktier, har Bolaget beslutat om villkoren för sådant erbjudande ("Erbjudandet").

2018-05-03
Regulatorisk

TargetEveryone AB har utsett Vegard Brattum som ny CFO. Vegard kommer närmast från Posten Norge AS där han haft olika postioner bl. a. som ansvarig för M & A. Jan Benjaminson lämnar positionen som CFO för andra uppdrag men kommer att fortsätta att vara behjälplig om behov uppstår.

1
2
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login