Pressmeddelanden

SV | EN
Kommuniké från extra bolagsstämman i TargetEveryOne

TargetEveryOne AB höll måndagen den 17 oktober 2016 en extra bolagsstämma i Advokatfirman Lindberg & Saxon AB:s lokaler på Cardellgatan 1 i Stockholm.

Beslut om utgivande av teckningsoptioner
Bolagsstämman beslutade att emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 3 000 000 nya aktier. Bolagets styrelseledamöter samt i övrigt personer som anses nyttiga att knyta till bolaget ska erbjudas förvärva teckningsoptioner. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att under perioden 1 juli 2017 till och med 31 december 2018 för en teckningsoption teckna en ny aktie i TargetEveryOne AB till teckningskursen 5,50 kr per tecknad aktie.

Val av ny ordförande
Bolagsstämman beslutade att välja advokat Fredric Forsman till ny styrelseordförande och därmed ersätta avgående Yngve Andersson.

Beslut om fastställande av arvode till styrelsen
Bolagsstämman beslutade om styrelsearvode om 150 000 kr att utgå till Fredric Forsman och 100 000 kr till Yngve Andersson för sin tid som ordförande. Övriga ledamöter ska erhålla arvode i enlighet med beslutet vid årsstämman den 10 maj 2016.

18 oktober 2016

För ytterligare information kontakta:
Jan Benjaminson, CEO, Tel: +46 706 66 93 88, jan@targeteveryone.com

Denna information är sådan information TargetEveryOne AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016 kl 08.45.

Om TargetEveryOne AB
TargetEveryOne är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryOne kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Stockholm, Oslo, Moss och indiska Chandigarh. www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

2018-05-25
Regulatorisk

Med hänvisning till börsmeddelandet den 3 maj 2018, varvid TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Company") tillkännagav inledandet av det offentliga erbjudandet av aktier ("Erbjudandet").

2018-05-23
Regulatorisk

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Med referens till pressrelease som publicerades imorse önskar bolaget lämna följande förtydligande:

2018-05-23
Regulatorisk

TargetEvery har beslutat att förlänga ansökningsperioden i Erbjudandet som kommunicerades den 3 maj 2018.

2018-05-03
Regulatorisk

Prospektet för Erbjudandet ("Prospektet") har idag godkänts av Finansinspektionen. Därefter passporterades prospektet för användning i Norge. Prospektet publiceras idag och är, med förbehåll för regleringsbegränsningar i vissa jurisdiktioner, tillgängligt på www.targeteveryone.com och www.sb1markets.no. Kopior av Prospektet kan också erhållas utan kostnad från och med samma datum genom att kontakta Bolaget eller Sole Bookrunner (såsom definieras nedan).

2018-05-03
Regulatorisk

Med hänvisning till tidigare pressmeddelande avseende TargetEveryone AB:s ("TargetEveryone" eller "Bolaget") avsikt att noteras på Merkur Market och i samband därmed erbjuda aktier, har Bolaget beslutat om villkoren för sådant erbjudande ("Erbjudandet").

2018-05-03
Regulatorisk

TargetEveryone AB har utsett Vegard Brattum som ny CFO. Vegard kommer närmast från Posten Norge AS där han haft olika postioner bl. a. som ansvarig för M & A. Jan Benjaminson lämnar positionen som CFO för andra uppdrag men kommer att fortsätta att vara behjälplig om behov uppstår.

1
2
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login