Pressmeddelanden

SV | EN
Kommuniké från extra bolagsstämman i TargetEveryOne den 21 december 2015

(TEONE) TargetEveryOnes extra bolagsstämma hölls måndagen den 21 december 2015 i bolagets lokaler, Karlavägen 60 i Stockholm.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att gränsen för aktiekapital ändras till lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor, samt att gränsen för antal aktier ändras till lägst 20 000 000 aktier och höst 80 000 000 aktier.

Stämman beslutade vidare införa krav på föranmälan för deltagande på bolagsstämma.

Beslut om bemyndigande
Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller bestämmelser om apport eller kvittning.

Beslut med stöd av bemyndigandet innebär att antalet aktier ökar med högst 12 000 000, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till cirka trettiotre (33) procent vid fullt utnyttjande.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelse
Stämman nyvalde Tore Holm som styrelseledamot. Eftersom Jone Lövvik samtidigt valt att lämna styrelsen så kommer antalet ledamöter även framöver bestå av fyra ledamöter.

22 december 2015

För ytterligare information kontakta:
Jan Benjaminson, CFO,
Tel: +46 706 66 93 88,
jan@targeteveryone.com

Om TargetEveryOne AB

TargetEveryOne hjälper företag bygga bättre mobila kundrelationer och öka försäljningen med en användarvänlig och effektiv molntjänst för mobil marknadsföring. Bolaget, noterat på Nasdaq First North Sweden, startade i den nordiska mobila entreprenörsmiljön och har nu kunder och partners i över 80 länder.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

2018-05-25
Regulatorisk

Med hänvisning till börsmeddelandet den 3 maj 2018, varvid TargetEveryOne AB (publ) ("TargetEveryOne" eller "Company") tillkännagav inledandet av det offentliga erbjudandet av aktier ("Erbjudandet").

2018-05-23
Regulatorisk

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AMERIKANSKA NYHETSTJÄNSTER ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRUBITION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Med referens till pressrelease som publicerades imorse önskar bolaget lämna följande förtydligande:

2018-05-23
Regulatorisk

TargetEvery har beslutat att förlänga ansökningsperioden i Erbjudandet som kommunicerades den 3 maj 2018.

2018-05-03
Regulatorisk

Prospektet för Erbjudandet ("Prospektet") har idag godkänts av Finansinspektionen. Därefter passporterades prospektet för användning i Norge. Prospektet publiceras idag och är, med förbehåll för regleringsbegränsningar i vissa jurisdiktioner, tillgängligt på www.targeteveryone.com och www.sb1markets.no. Kopior av Prospektet kan också erhållas utan kostnad från och med samma datum genom att kontakta Bolaget eller Sole Bookrunner (såsom definieras nedan).

2018-05-03
Regulatorisk

Med hänvisning till tidigare pressmeddelande avseende TargetEveryone AB:s ("TargetEveryone" eller "Bolaget") avsikt att noteras på Merkur Market och i samband därmed erbjuda aktier, har Bolaget beslutat om villkoren för sådant erbjudande ("Erbjudandet").

2018-05-03
Regulatorisk

TargetEveryone AB har utsett Vegard Brattum som ny CFO. Vegard kommer närmast från Posten Norge AS där han haft olika postioner bl. a. som ansvarig för M & A. Jan Benjaminson lämnar positionen som CFO för andra uppdrag men kommer att fortsätta att vara behjälplig om behov uppstår.

1
2
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login