Valberedning

SV | EN

Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas, per den 31 augusti 2016 skall vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Därutöver skall valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika skall vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post

Kort om tjänsten

Login